آموزش پزشکی آنلاین
آموزش پزشکی آنلاین

دوره‌ها

فیلم بازپخش و pdf وبینارهای آموزش مداوم
فیلم بازپخش و pdf وبینارهای آموزش مداوم
برنامه های موسسه آموزشی احیاگران طب
رایگان
احیاء پایه نوزاد (HBB)
احیاء پایه نوزاد (HBB)
دارای امتیاز آموزش مداوم
 ۶۱۵٬۰۰۰  ۵۰۰٬۰۰۰ ﷼
(۲۶۶)
احیاء پایه (BLS)
احیاء پایه (BLS)
دارای امتیاز آموزش مداوم
 ۴۵۰٬۰۰۰  ۴۰۰٬۰۰۰ ﷼
(۴۰۵)
احیاء پیشرفته  (ACLS)
احیاء پیشرفته (ACLS)
دارای امتیاز آموزش مداوم کشوری
 ۵۰۰٬۰۰۰  ۴۵۰٬۰۰۰ ﷼
(۳۵۵)

وبینارها

مدیریت مسمومیت ها و اورژانس های محیطی
مدیریت مسمومیت ها و اورژانس های محیطی
وبینار آموزش مداوم
۴۰۰٬۰۰۰ ﷼

دسته جدید

مدیریت مسمومیت ها و اورژانس های محیطی
مدیریت مسمومیت ها و اورژانس های محیطی
وبینار آموزش مداوم
۴۰۰٬۰۰۰ ﷼

دوره‌های تازه

فیلم بازپخش و pdf وبینارهای آموزش مداوم
فیلم بازپخش و pdf وبینارهای آموزش مداوم
برنامه های موسسه آموزشی احیاگران طب
رایگان
احیاء پایه نوزاد (HBB)
احیاء پایه نوزاد (HBB)
دارای امتیاز آموزش مداوم
 ۶۱۵٬۰۰۰  ۵۰۰٬۰۰۰ ﷼
(۲۶۶)

وبینار‌های تازه

مدیریت مسمومیت ها و اورژانس های محیطی
مدیریت مسمومیت ها و اورژانس های محیطی
وبینار آموزش مداوم
۴۰۰٬۰۰۰ ﷼

محتوی وبینارها

جلسات آموزشی مشترک طب اورژانس
جلسات آموزشی مشترک طب اورژانس
رایگان
جلسات آموزشی مشترک طب اورژانس
جلسات آموزشی مشترک طب اورژانس
رایگان
فیلم بازپخش و pdf وبینارهای آموزش مداوم
فیلم بازپخش و pdf وبینارهای آموزش مداوم
برنامه های موسسه آموزشی احیاگران طب
رایگان

محتوی وبینارها

مدیریت مسمومیت ها و اورژانس های محیطی
مدیریت مسمومیت ها و اورژانس های محیطی
وبینار آموزش مداوم
۴۰۰٬۰۰۰ ﷼

مشاهده همه آخرین مقالات