آموزش پزشکی آنلاین
آموزش پزشکی آنلاین

دوره‌های غیر حضوری

نارسایی حاد قلبی در اورژانس
نارسایی حاد قلبی در اورژانس
ثبت نام از سامانه آموزش مداوم
مجازی
مدیریت درد قفسه سینه (کد247)
مدیریت درد قفسه سینه (کد247)
ثبت نام از سامانه آموزش مداوم
مجازی
اختلالات الکترولیتی شایع
اختلالات الکترولیتی شایع
ثبت نام از سامانه آموزش مداوم
مجازی
مدیریت اکسیژن تراپی
مدیریت اکسیژن تراپی
ثبت نام از سامانه آموزش مداوم
مجازی
تفسیر ABG
تفسیر ABG
ثبت نام از سامانه آموزش مداوم
مجازی
اختلالات یون سدیم
اختلالات یون سدیم
ثبت نام از سامانه آموزش مداوم
مجازی
احیا پیشرفته (ACLS)
احیا پیشرفته (ACLS)
ثبت نام از سامانه آموزش مداوم
مجازی
(۵۵۵)
احیا در بارداری
احیا در بارداری
ثبت نام از سامانه آموزش مداوم
مجازی
(۲۵۵)
ترالی احیا
ترالی احیا
ثبت نام از سامانه آموزش مداوم
مجازی
(۲۷۵)
احیا پایه پیش بیمارستانی
احیا پایه پیش بیمارستانی
ثبت نام از سامانه آموزش مداوم
مجازی
(۶۰۵)
احیا پایه داخل بیمارستانی
احیا پایه داخل بیمارستانی
ثبت نام از سامانه آموزش مداوم
مجازی
(۶۳۵)