آموزش پزشکی آنلاین
آموزش پزشکی آنلاین

دوره‌ها

فایل محتوی و بازپخش وبینارهای آموزش مداوم
فایل محتوی و بازپخش وبینارهای آموزش مداوم
برنامه های شهریور احیاگران طب
رایگان
احیاء پایه نوزاد بر اساس HBB
احیاء پایه نوزاد بر اساس HBB
دارای امتیاز آموزش مداوم
 ۶۱۵٬۰۰۰  ۵۰۰٬۰۰۰ ﷼
(۱۴۱)
احیاء پایه (BLS)
احیاء پایه (BLS)
دارای امتیاز آموزش مداوم
 ۴۵۰٬۰۰۰  ۴۰۰٬۰۰۰ ﷼
(۲۳۰)
احیاء پیشرفته  (ACLS)
احیاء پیشرفته (ACLS)
دارای امتیاز آموزش مداوم کشوری
 ۵۰۰٬۰۰۰  ۴۵۰٬۰۰۰ ﷼
(۱۸۹)

دوره‌های تازه

فایل محتوی و بازپخش وبینارهای آموزش مداوم
فایل محتوی و بازپخش وبینارهای آموزش مداوم
برنامه های شهریور احیاگران طب
رایگان