آموزش پزشکی آنلاین
آموزش پزشکی آنلاین

دوره‌ها

فیلم بازپخش و pdf محتوی وبینارهای آموزش مداوم
فیلم بازپخش و pdf محتوی وبینارهای آموزش مداوم
برنامه های موسسه آموزشی احیاگران طب
رایگان
احیاء پایه نوزاد بر اساس HBB
احیاء پایه نوزاد بر اساس HBB
دارای امتیاز آموزش مداوم
 ۶۱۵٬۰۰۰  ۵۰۰٬۰۰۰ ﷼
(۱۷۷)
احیاء پایه (BLS)
احیاء پایه (BLS)
دارای امتیاز آموزش مداوم
 ۴۵۰٬۰۰۰  ۴۰۰٬۰۰۰ ﷼
(۲۷۱)
احیاء پیشرفته  (ACLS)
احیاء پیشرفته (ACLS)
دارای امتیاز آموزش مداوم کشوری
 ۵۰۰٬۰۰۰  ۴۵۰٬۰۰۰ ﷼
(۲۱۸)

دوره‌های تازه

فیلم بازپخش و pdf محتوی وبینارهای آموزش مداوم
فیلم بازپخش و pdf محتوی وبینارهای آموزش مداوم
برنامه های موسسه آموزشی احیاگران طب
رایگان

محتوی وبینارها

جلسات آموزشی مشترک طب اورژانس
جلسات آموزشی مشترک طب اورژانس
رایگان
فیلم بازپخش و pdf محتوی وبینارهای آموزش مداوم
فیلم بازپخش و pdf محتوی وبینارهای آموزش مداوم
برنامه های موسسه آموزشی احیاگران طب
رایگان