آموزش پزشکی آنلاین
آموزش پزشکی آنلاین

دوره‌های غیر حضوری

نارسایی حاد قلبی در اورژانس
نارسایی حاد قلبی در اورژانس
ثبت نام از سامانه آموزش مداوم
مجازی
مدیریت درد قفسه سینه (کد 247)
مدیریت درد قفسه سینه (کد 247)
ثبت نام از سامانه آموزش مداوم
مجازی
اختلالات الکترولیتی شایع
اختلالات الکترولیتی شایع
ثبت نام از سامانه آموزش مداوم
مجازی
مدیریت اکسیژن تراپی
مدیریت اکسیژن تراپی
ثبت نام از سامانه آموزش مداوم
مجازی
تفسیر ABG
تفسیر ABG
ثبت نام از سامانه آموزش مداوم
مجازی
اختلالات یون سدیم
اختلالات یون سدیم
ثبت نام از سامانه آموزش مداوم
مجازی
احیا پیشرفته (ACLS)
احیا پیشرفته (ACLS)
ثبت نام از سامانه آموزش مداوم
مجازی
(۴۷۸)
احیا در بارداری
احیا در بارداری
ثبت نام از سامانه آموزش مداوم
مجازی
(۱۸۹)
ترالی احیا
ترالی احیا
ثبت نام از سامانه آموزش مداوم
مجازی
(۲۲۸)
احیا پایه پیش بیمارستانی
احیا پایه پیش بیمارستانی
ثبت نام از سامانه آموزش مداوم
مجازی
(۵۱۰)
احیا پایه داخل بیمارستانی
احیا پایه داخل بیمارستانی
ثبت نام از سامانه آموزش مداوم
مجازی
(۵۱۸)