آموزش پزشکی آنلاین
آموزش پزشکی آنلاین

وبینار‌های آموزش مداوم

درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ ساعت ۰۸:۵۵
ترای احیا
ترای احیا
قابل ثبت نام از همین سامانه
آنلاین
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ ساعت ۰۸:۵۵
برخورد با فشارخون بالا
برخورد با فشارخون بالا
قابل ثبت نام از همین سامانه
آنلاین
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ ساعت ۱۴:۵۵
مسمومیت های حاد و شایع
مسمومیت های حاد و شایع
قابل ثبت نام از همین سامانه
آنلاین
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ ساعت ۰۸:۵۵
مدیریت ایست قلبی
مدیریت ایست قلبی
قابل ثبت نام از همین سامانه
آنلاین
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۵۵
مدیریت زخم حاد در اورژانس
مدیریت زخم حاد در اورژانس
قابل ثبت نام از همین سامانه
آنلاین
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ ساعت ۰۸:۵۱
اکسیژن تراپی
اکسیژن تراپی
قابل ثبت نام از همین سامانه
آنلاین
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ ساعت ۰۸:۵۰
مدیریت تزریق خون و فراورده های آن در اورژانس
مدیریت تزریق خون و فراورده های آن در اورژانس
قابل ثبت نام از همین سامانه
آنلاین
درحال ثبت نام
شروع وبینار: ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ ساعت ۱۴:۵۸
برخورد با کاهش سطح هوشیاری
برخورد با کاهش سطح هوشیاری
قابل ثبت نام از همین سامانه
آنلاین
در حال برگزاری
مدیریت بیمار تروما
مدیریت بیمار تروما
قابل ثبت نام از همین سامانه
آنلاین
خاتمه یافته
تهویه مکانیکی
تهویه مکانیکی
قابل ثبت نام از همین سامانه
آنلاین
خاتمه یافته
مدیریت ایست قلبی دربارداری
مدیریت ایست قلبی دربارداری
قابل ثبت نام از همین سامانه
آنلاین
خاتمه یافته
اکسیژن تراپی
اکسیژن تراپی
قابل ثبت نام از همین سامانه
آنلاین
خاتمه یافته
مدیریت راه هوایی
مدیریت راه هوایی
قابل ثبت نام از همین سامانه
آنلاین